Son Mir | Son Mir
Son Mir | Son Mir

Política de privacitat

1. DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

  • Raó Social: INVERSIONES KIPE S.L (d'ara endavant, la "Empresa" o el "Responsable").
  • CIF: B31267404
  • Domicili: C/ CA'N VICH 14 Ptl. B 1º B - 07000 - Calvia - ILLES BALEARS
  • Telèfon: 971 602 749
  • Email per a comunicacions en matèria de Protecció de dades: info@sonmir.com

1.1. Normativa aplicable

La nostra política de privacitat s'ha dissenyat d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades de la UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals.

En facilitar-nos les seves dades, Vostè declara haver llegit i conèixer la present política de privacitat, prestant el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals d'acord amb les finalitats i termes aquí expressats.

La Empresa podrà modificar la present política de privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d'interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Aquestes condicions de privacitat podran ser complementades pel Avís Legal, Política de Cookies i les Condicions Generals que, en el seu cas, es recullin per a determinats productes o serveis, si aquest accés suposa alguna especialitat en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

1.2. Delegat de Protecció de Dades

No hi ha Delegat de Protecció de Dades designat.

2. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

El tractament que realitzem de les seves dades personals respon a les següents finalitats:

  • Proporcionar-li informació relacionada amb els productes i serveis que ofereix la nostra empresa i que detallen en aquest web site.
  • Realitzar la contractació dels nostres serveis mitjançant l'acceptació del corresponent pressupost / comanda i/o la signatura d'un contracte mercantil.
  • Enviar-li per correu electrònic i/o postal les notícies i novetats sobre la nostra entitat, així com les actualitzacions del nostre catàleg de productes i serveis.

2.1. Termini de Conservació de les seves dades

Conservarem les seves dades personals des que ens doni el seu consentiment fins que el revoqui o bé sol·liciti la limitació del tractament. En tals casos, mantindrem les seves dades de manera bloquejada durant els terminis legalment exigits.

3. LEGITIMACIÓ I DADES RECOPILADES

La legitimació per al tractament de les seves dades és el consentiment exprés atorgat mitjançant un acte positiu i afirmatiu (emplenar el formulari corresponent i marcar la casella d'acceptació d'aquesta política) en el moment de facilitar-nos les seves dades personals.

3.1. Consentiment per tractar les seves dades

En emplenar els formularis, marcar la casella “Accepto la política de privacitat” i fer clic per enviar les dades, o en remetre correus electrònics a l'Empresa a través de les comptes habilitades a l'efecte, l'Usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament aquesta política de privacitat, i atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals conforme a les finalitats indicades.

3.2. Categories de dades

Les dades que es recullen es refereixen a la categoria de dades identificatives, com poden ser: Nom i Cognoms, Telèfon, Adreça Postal, Empresa, Correu electrònic, així com l'adreça IP des d'on s'accedeix al formulari de recollida de dades.

4. MESURES DE SEGURETAT

Dins del nostre compromís per garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades de caràcter personal, l'informem que s'han adoptat les mesures de índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposats, segons l'Art. 32 del RGPD EU 679/2016.

5. CESSIÓ DE DADES

No es preveuen cessió de dades ni transferències internacionals de les seves dades, a excepció de les autoritzades per la legislació fiscal, mercantil i de telecomunicacions així com en aquells casos en què una autoritat judicial ens ho requereixi.

6. DRETS DE L'USUARI

Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que el concernin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en el qual cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. Per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. El Responsable del fitxer deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

finca esdeveniments palma | Son Mir